Gorzki smak czekolady. Podpisz petycję!

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Jeśli uwielbiasz czekoladę, ta prawda może być zbyt gorzka do przełknięcia. Podczas, gdy światowy rynek wyrobów czekoladowych stale rośnie, przynosząc coraz większe zyski, a w większości produkcja, jak i konsumpcja czekolady odbywa się w krajach globalnej Północy (przeciętny Europejczyk czy Amerykanin zjada jej średnio 5,2 kg rocznie!), niewiele uwagi poświęca się kiepskim warunkom produkcji jej podstawowego składnika – kakao.

Wyraź swoje niezadowolenie z powodu warunków w jakich uprawiane jest obecnie kakao. Pokaż swój przeciw wobec wyzysku pracowników, wykorzystywaniu pracy dzieci, degradacji środowiska naturalnego. Wezwij koncerny czekoladowe do wzięcia odpowiedzialności za poprawę życia i warunków pracy rolników i ich pracowników oraz za zmiany w sposobie uprawy (na bardziej różnorodną i zrównoważoną).

Domagamy się od koncernów czekoladowych

Koncerny czekoladowe powinny zapewnić przestrzeganie praw człowieka oraz godnych warunków pracy poprzez pełne respektowanie i przestrzeganie międzynarodowego prawa, w tym Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka a także fundamentalnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szacuje się, że tylko na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie ponad 2 miliony dzieci pracuje na plantacjach kakao, z czego setki tysięcy w warunkach niedozwolonych przez jakiekolwiek krajowe bądź międzynarodowe standardy pracy. W związku z tym, koncerny kakaowe powinny przede wszystkim odrzucić wykorzystywanie pracy dzieci w swoich łańcuchach produkcji kakao zgodnie z Konwencją Nr 182 i 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Koncerny czekoladowe powinny zagwarantować drobnym rolnikom oraz pracownikom najemnym zatrudnionym na plantacjach kakao sprawiedliwą zapłatę zapewniającą im i ich rodzinom bezpieczne i godziwe warunki życia w odniesieniu do warunków panujących w odpowiednich krajach. Średni dochód rolników, zwłaszcza w krajach Afryki Zachodniej plasuje się znacznie poniżej progu absolutnego ubóstwa, który wynosi obecnie 1,25 dolara dziennie. Sprawiedliwy dochód powinien pokrywać podstawowe koszty życia i zapewnić rolnikom i ich rodzinom odpowiedniej jakości wyżywienie, mieszkanie, opiekę zdrowotną, edukację, transport. W odniesieniu do drobnych rolników, dochód taki powinien być wynikiem sprawiedliwej zapłaty firm skupujących od nich ziarna kakaowca, umożliwiając im płacenie godnej pensji wynajmowanym przez nich pracownikom. Dodatkowo, sprawiedliwy dochód musi zapobiec pracy dzieci na plantacjach kakao a także umożliwić rodzicom pokrycie kosztów edukacji swoich dzieci.

Koncerny czekoladowe muszą przyjąć niezależny system certyfikacji i monitoringu by zagwarantować przestrzeganie wszystkich powyższych zasad a także pełną transparentność swojego łańcucha dostaw. Mając na uwadze, że niezależnie certyfikowana czekolada nadal stanowi bardzo niewielką część rynku czekolady w skali światowej, firmy powinny w sposób ciągły i znaczący zwiększać ilość kakao kupowanego z certyfikowanych źródeł, tak by w perspektywie długoterminowej całość oferty firmy była produkowana zgodnie z powyższymi standardami.

Koncerny czekoladowe powinny wspierać rolników w utrzymaniu trwałych i zrównoważonych upraw w celu zapewnienia równowagi ekologicznej lokalnych ekosystemów poprzez niedegradowanie gleby i zapewnienie wysokiej jakości wody. Firmy czekoladowe powinny dodatkowo zachęcać i zwiększać możliwości rolników do różnicowania swych upraw, co stanowi kluczową rolę w polepszaniu standardów ich życia, uniezależnieniu się od wahania cen kakao na rynkach międzynarodowych i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego dla nich i ich rodzin. W odniesieniu do obydwu tych aspektów, firmy czekoladowe powinny zapewnić rolnikom odpowiednie szkolenia na temat zrównoważonych metod uprawy niedegradujących środowiska przyrodniczego i zapewniających rolnikom zróżnicowane i bezpieczne plony.

Petycja ta zostanie przekazana koncernom czekoladowym podczas ich walnego zebrania w czerwcu 2015. Podpisy pod petycją mogą też zostać przekazane konkretnym firmom z branży czekoladowej wcześniej, przy innych odpowiednich do tego okazjach. W międzyczasie, zachęcamy Was  do wybierania czekolady wyprodukowanej z poszanowaniem praw człowieka i standardów ochrony środowiska, np. czekolady ze Sprawiedliwego Handlu.
Wszelkie dane osobiste, włączając w to imię, nazwisko, adres e-mail będę wykorzystywane tylko do celów związanych z niniejszą petycją i nie zostaną przekazane, ani ujawnione w innych celach osobom trzecim.