żądanie

Respektowania praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu produkcji kakao i odrzucenie wykorzystywania pracy dzieci

Koncerny czekoladowe powinny zapewnić przestrzeganie praw człowieka oraz godnych warunków pracy poprzez pełne respektowanie i przestrzeganie międzynarodowego prawa, w tym Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka a także fundamentalnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szacuje się, że tylko na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie ponad 2 miliony dzieci pracuje na plantacjach kakao, z czego setki tysięcy w warunkach niedozwolonych przez jakiekolwiek krajowe bądź międzynarodowe standardy pracy. W związku z tym, koncerny kakaowe powinny przede wszystkim odrzucić wykorzystywanie pracy dzieci w swoich łańcuchach produkcji kakao zgodnie z Konwencją Nr 182 i 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Zagwarantowania uczciwej zapłaty dla rolników i pracowników farm kakaowych

Koncerny czekoladowe powinny zagwarantować drobnym rolnikom oraz pracownikom najemnym zatrudnionym na plantacjach kakao sprawiedliwą zapłatę zapewniającą im i ich rodzinom bezpieczne i godziwe warunki życia w odniesieniu do warunków panujących w odpowiednich krajach. Średni dochód rolników, zwłaszcza w krajach Afryki Zachodniej plasuje się znacznie poniżej progu absolutnego ubóstwa, który wynosi obecnie 1,25 dolara dziennie. Sprawiedliwy dochód powinien pokrywać podstawowe koszty życia i zapewnić rolnikom i ich rodzinom odpowiedniej jakości wyżywienie, mieszkanie, opiekę zdrowotną, edukację, transport. W odniesieniu do drobnych rolników, dochód taki powinien być wynikiem sprawiedliwej zapłaty firm skupujących od nich ziarna kakaowca, umożliwiając im płacenie godnej pensji wynajmowanym przez nich pracownikom. Dodatkowo, sprawiedliwy dochód musi zapobiec pracy dzieci na plantacjach kakao a także umożliwić rodzicom pokrycie kosztów edukacji swoich dzieci.

Przyjęcia niezależnej certyfikacji i systemu monitoringu

Koncerny czekoladowe muszą przyjąć niezależny system certyfikacji i monitoringu by zagwarantować przestrzeganie wszystkich powyższych zasad a także pełną transparentność swojego łańcucha dostaw. Mając na uwadze, że niezależnie certyfikowana czekolada nadal stanowi bardzo niewielką część rynku czekolady w skali światowej, firmy powinny w sposób ciągły i znaczący zwiększać ilość kakao kupowanego z certyfikowanych źródeł, tak by w perspektywie długoterminowej całość oferty firmy była produkowana zgodnie z powyższymi standardami.

Zwiększenia możliwości rolników kakao do tworzenia zrównoważonych i zróżnicowanych upraw

Koncerny czekoladowe powinny wspierać rolników w utrzymaniu trwałych i zrównoważonych upraw w celu zapewnienia równowagi ekologicznej lokalnych ekosystemów poprzez niedegradowanie gleby i zapewnienie wysokiej jakości wody. Firmy czekoladowe powinny dodatkowo zachęcać i zwiększać możliwości rolników do różnicowania swych upraw, co stanowi kluczową rolę w polepszaniu standardów ich życia, uniezależnieniu się od wahania cen kakao na rynkach międzynarodowych i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego dla nich i ich rodzin. W odniesieniu do obydwu tych aspektów, firmy czekoladowe powinny zapewnić rolnikom odpowiednie szkolenia na temat zrównoważonych metod uprawy niedegradujących środowiska przyrodniczego i zapewniających rolnikom zróżnicowane i bezpieczne plony.